Skip Navigation Links

The Fourth International Zhang Violin Online Competition Result Announced

Thursday, 15 June 2023

We are thrilled to announce the final results of the highly anticipated Fourth International Zhang Violin Online Competition. With an impressive registration count of 379 students and a total of ten groups, the competition showcased extraordinary talent and dedication. Each group featured exceptional violinists who were awarded Gold, Silver, Bronze, and Certificates of Participation based on their remarkable performances.

  • Group A: born in September 2017 or later 
  • Group B: born in January 2017 - August 2017
  • Group C: born in 2016
  • Group D: born in 2015
  • Group E: born in 2014
  • Group F: born in 2013
  • Group G: born in 2012
  • Group H: born in 2011
  • Group I: born in 2010
  • Group J: born in 2009 or earlier

We extend our heartfelt congratulations to all the students, parents, and teachers for their amazing achievements and relentless hard work. Your commitment to excellence is truly commendable.

Group A - born in September 2017 or later 

Gold Award - Junhan Wang

Silver Award  

 Yankai Zhao, Wenqi Zhao, Jialin Sun, Guanyu Zhou,  Hui Guan

Bronze Award  

Cunzhi Xue, Ruien Jin, Zhizhong Ying, Yifan Wu, Austin Zhang, Mo Zhou

Certificate of Participation  -

Any Li, Ke Ning, Thomas Tang, Alice Zhang

Group B - born in January - August 2017

Gold Award 

Yueling Xu, Anja Guo Wang, Yihan Liang, Heyun Pan, Clara Yuan

Silver Award  

Junan Chen, Charles Fang, Xinyi Huang, Kayla Wang, Shenyu Chen, Chenhui Xie, Anrang Ying

Bronze Award  

Jinwei Liang, Yiyi Chen, Hua Kong, Arina Li, Lucinda Xia, Chenxi Yang, Ziyi Zhen, Roberto Guidone, Lingchang Li, Jayden Jin, Zimo Pan, Shuhong Wu, Xirui Zhang

Certificate of Participation  

Jinya Tu, Jinbo Tu, Jingran Gong

Group C - born in 2016

Gold Award 

 Caiyun Chen, Ziluoqi Hao, Erica Lulu Adenti, Yiwen Cai, Jiapeng Dong, Jinheng Gu, Zihan Xu

Silver Award  

 Junhua Li, Carrie Liu, QIyue Lou, Ziqing Song, Jinning Yang, Jieyi Zhen, Jiayu Han, Anniela Liu, Chen Wu, Qintian Dai, Ziyan Rao

Bronze Award

Mingsheng Wu, Edward Shao, Cairong Shi, Shuangshi Tan, Jinghan Yang, Xinyu Ying, Aiyu Zeng, Sarah Zhang, Ruotang Qiu, Jiaxin Yin, Haoxuan Yang, Yuxiao Hu, Enrui Guo, Chenyu Li, Jaden (hejie) Liang, Zhang xi Miao, Alexander Peng, Jiaxian Wang, Yintai Zeng, Claire Ge, Yayun Hu, Rita Liu, Chloe Siu, Dengzixin Wang, Xianhan Xia, Scarlett Yang, XinCheng Zhang, Dexter Zuo, Jingyao Li, Muru Li, Jasper Wang, Chenghua Xiao Ziyuan Xu, Weizhen Shao, Yize Zhao

Certificate of Participation  

Qijun Li, Zhitan Liu, Yilin Lu, Zishu Qi, Bingyan Zi, Sihan Zhao, Fanqing Gao

Group D - born in 2015

Gold Award 

 Zuojun Wu, Kunyue Cao, Hanyi Qin, Stella Shen, Ziyue Zhou, Ryan Huang, Annabel Wang, Baoyan Zhang, Jingyue Vera Zhang, Yulian Lin, Youbo Shi, Sophia Wang, Yuzhou Wu, Ruiyi Yao

Silver Award  

 Qianhui Bin, Yuling Jian, Zoey Munasinghe, Qirui Bao, Xiaoyi Ding, Nina Li, Hongen Li, Ziming Xu, Jasper Wang, Muhe Chen, Hillary Gu, Jinzuo Guo, Zhifeng Lu, Maochen Song, Ziying Wang, Haoran Wen, Zihang Yang, Yuetong Zhang

Bronze Award

Mian Ding, Shuyin Cheng, Yanyu Li, Zitong Tan, Alicia Wang, Lude Wang, Ziqian Wang, Zixuan Zhu, Yujun Gu, FeixuanKong, Yiqian Yu, Zhichan Zhang, Jeremy Han, Zhengxiang Wang, Yihan Wu, Monica Zhang, Mukun Yuan

Certificate of Participation 

 Emma (Lingxi) Chen, Mengke Li, Zhiheng Zeng, Jinyue Zhang, Junhao Chen, Yichen Zhang, Shixian Zhu, Yixuan Zhang, Yishan Chen

Group E - born in 2014

Gold Award 

 Zhiyan Cheng, Irene Hu, Gina Jin, Michelle Li, Tengying Ma, Qianyu Wang, Zuojun Wu, Xingchen Lin, Symphony Jia, Allen Wang, Jiayin Liu, Fangxian Yang, Yujia Zhang

Silver Award  

 Yining Zhang, Yiyun Huang, Yuxin Tang, Yuanxi Jin, YIyao Meng, Suyao Tang, Hoolidai Wang, Junwan Zhu,  Zihan Dong, Ziyue Liu, Youran Ding, Muchen Li, Zirun Ying, Ryan Wang, Shuhan Zhou, Laura Li, Brendon Liu, Jayden Shi, Wenxin Xiang, Xiyuan Xu, Hugo Zhu, Zihan Zhu

Bronze Award

Yixin Mao, Wui Chung (George) Sun, Yixin Tang, Yuxuan Jasmine Xu, Jingruo Wang, Yutong Chen, Elizabeth Jones, Qingyuan Li, Evelyn Li, Kexin Tan, Lyndsy Xie, William Zhang, Wuyue Di, Ruoqiu Duan, Chunyu Liu, Yuheng Tang, Chloe Wang, Yifei Feng, Ruixuan Wu, Yuexuan Yang, Shizhi Chen, Tom Lin, Zhixuan Qian, Jinzhe Tang

Certificate of Participation 

 Yichen Liu, Zhilin Xu, Runxi Fu, Yaorui Zhong, Emma Xie, Elena Xu

Group F - born in 2013

Gold Award 

 Elizabeth Luiskandl, Yueqi Pan, Xueteng Song, Zuoyi Wang, Sangrui Han, Yueyao Liang, Haocheng Xu, Xinyue He, Yike Liu, Suxiao Han, Mingyu Yang, Mingxi Zhou

Silver Award  

Kechen Lu, Hank Zhao, Morris Huang, Shiyue Feng, Chloe Xizhen Li, Isabella Zhang, Stephanie Zheng,  Xiao Qiu

 Bronze Award

Chan Chen, Kevin Yihan Hu, Xuanyu Zhang, Tiancheng Zhou, Ziyin Hu, Weiqiao Hu, Nasir Huang, Lai Jiang, Ziqi Liu, Yuhao Zhu, Zoe Wang, Jingrui Wang, Duoling Hu, Jayden Lei, Shuran Yang, Jana Zhang, Oliver Fu, Junyi Han, Yanxi Li, Yongxuan Liu, Derek Qiu, Benjiamin Qiu, Siliang Sun, Yanxin Zhu

 Certificate of Participation 

 Jeremy Du, Muyuan Cao, Serena Jiang, Siyuan Wang, Roger Wu, Emma Zheng, Beibei Chen, Junlin Peng, Xinyan Fan, Yuejin Wu, Yatong Zhou 

Group G - born in 2012

Gold Award 

 Meini Teng, Shutong Renhong, Lok Lam Ouyang, Ziyan Yao

Silver Award  

Wenjun Du, Zaoyi Li, Shuqing Renhong, Katie Kurtz, Qiushi (Lucia) Liu, Daniel Ren, Huazhou Wu, Xinyuan Lin, Jiayi Jing, Xiajing Xu, Hannah Zhang,  Katrina Huang, Yuchen Wang, Qiaoyi Huang, Quan Zhao

Bronze Award

Yuanyuan Zhang, Yuhan Zheng, Ningjin Zhang, Wanyue Luo,  Ziqian Chen, Valentina Mori, Sihong Sun, Yufei Xiang

Certificate of Participation 

Xuanyin Ma, Jingchen Ji, Wenzhe Luo

Group H - born in 2011

Gold Award 

Allen Lu, Yingkun Tang

Silver Award  

 Youhaoyang Luo, Fuxi Yan, Zhuojia He, Zhiyu Lin, Candice Tang, Zeyaxi Zhou

Bronze Award

Yixuan Fang, Yutong Zhu, Ziyan Ning, Jaqueline Qiu, Harriet Qiu, Lien Song, Yihang Xu, Feirang Wang, Kelly Yuan, Yuexuan Huang, Zhongchan Lu, Junli Mao, Zihan Wen, Xintong (lulu) Xu

Certificate of Participation 

Zhehao Bao, Yuyi Chi, Lizhi Chen, Yafei Liu, Kacey Robert Greaves, Ziji Zhang, Zhecheng Fu


Group I - born in 2010

Gold Award - Vincent Huang

Silver Award  

Yunzhi He, Hanwen Tian, Sarah Yang, Maggie Liang, Hongying Wu, Junhan Wu, Qianhan Zhang, Yuyi Zhao

Bronze Award

Zihan Dai, Deirbhile Hennessy, Anthony Liu, Zeran Wang, Zirong Wang 

Certificate of Participation 

Yuchen Xue, Yongda Xue

Group J - born in 2009 or earlier

Gold Award -  

Connie Liu, Harry Wang, Teresa Yang, Leonard Tang, Victoria Wang, Zeyuan Wang

Silver Award  

 Aicheng Mao, Xinyu Wang, Queenie Xiao, Joe Zhang, Rain Huang

Bronze Award

Yuquan Wang, Ke Lin, Jimmy Li, Hanfei Sun, Wanxin Xu, Mingxin M

Certificate of Participation 

Jiayi Guo 

Teaching Excellence Award 

We are pleased to recognise and congratulate the recipients of the prestigious Teaching Excellence Award. The following teachers have demonstrated exceptional skill and dedication in nurturing the talents of their students:
 
Gong Chen, Wei Chen, Janet Davies, Yunxuan Hong, Keren Hu, Yinru Hu, Tiwen Huang, Xiaoling Ji, Olivia Kowalik, Lawrence Lao, Man Li, Yongjie Li, Ziyi Liu, Xiaoou Ma, Jinjing Mao, Shuqi Mou, Xiao Qiu, Fei She, Jie Xiao, Shuchun Song, Dr Evgeny Sorkin, Yi Sun, Eason Wang, Sizhi Yan, Fang Xia, Yuanyuan Yang, Xiaolong Ye, Zhaoming Ying, Yue Jun, Guanlong Zhang, Guoying Zhang, Shixiang Zhang, Wei Zheng,  Mingen Zhou, Jin Zhou, Wen Zhyu, Bingyin Zuo

How to Access Your Reports

To access your individual results, please log in to the online Teaching Center at zhangviolin.org. Once logged in, click on the "Medal Wall" option in the left column menu to view and download your report and certificate.

For those eager to experience the winning performances, we invite you to follow us on YouTube. Watch and be captivated by the extraordinary talent showcased by our remarkable winners.